Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti SCHMACHTL SK, spol. s r.o., Bratislava (ďalej len ,,všeobecné obchodné podmienky“)

1.

Predávajúci sa zaväzuje riadne a včas dodať kupujúcemu predmet zmluvy (ďalej len ,,tovar“) na dohodnuté miesto a v dohodnutom čase.

2.

Kupujúci sa zaväzuje prevziať od predávajúceho objednaný tovar na dohodnutom mieste, v dohodnutom čase a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu. Kupujúci sa zaväzuje potvrdiť prevzatie tovaru prepravcovi na jeho prepravných dokladoch, ako aj na dodacom liste predávajúceho, ktorý mu predloží dopravca na podpis. Tovar je oprávnená prevziať osoba uvedená v objednávke alebo iná osoba, ktorá je oprávnená konať v mene/za kupujúceho v zmysle § 13 až 16 Obchodného zákonníka, prípadne iná osoba nachádzajúca sa v mieste dodania, o ktorej sa možno dôvodne domnievať, že je oprávnená prevziať tovar.

3.

Prodávajícím se rozumí obchodní společnost založená a existující podle práva České republiky SCHMACHTL CZ, spol. s r.o., IČ: 45797897, se sídlem Vestec, Vídeňská 185, PSČ 25250, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 11700, která v rámci své podnikatelské činnosti uzavřela s Kupujícím Kupní smlouvu;

4.

Predávajúci nie je v omeškaní s dodaním predmetu zmluvy, ak ho nemohol dodať pre neposkytnutie riadneho a včasného spolupôsobenia od kupujúceho, v prípade neodvrátiteľnej udalosti, resp. pri meškaní kupujúceho so zaplatením dohodnutého preddavku.

5.

Tovar je dodaný v okamihu jeho odovzdania kupujúcemu alebo v okamihu jeho odovzdania na prepravu prvému dopravcovi, ako aj neopodstatneným odmietnutím prevzatia tovaru kupujúcim. Náklady na dopravu znáša kupujúci, a to pri faktúrovanej hodnote tovaru do 200,-EUR v sume 5,- EUR. Uvedené náklady na dopravu platia pre zásielky do hmotnosti 10 kg a veľkosti – dĺžky 1m, pri väčších zásielkách je dodávateľ oprávnený faktúrovať skutočné náklady na dopravu. Pri faktúrovanej hodnote tovaru nad 200,- EUR náklady na dopravu znáša predávajúci.

6.

Nebezpečenstvo vzniku škody na tovare prechádza na kupujúceho momentom splnenia záväzku predávajúcim, spôsobom uvedeným v bode 5 týchto všeobecných obchodných podmienok.

7.

Vlastnícke právo k tovaru prechádza z predávajúceho na kupujúceho po odovzdaní a prevzatí tovaru až zaplatením celej dohodnutej kúpnej ceny. Do okamihu zaplatenia úplnej kúpnej ceny kupujúci nie je oprávnený tovar ďalej predávať tretím osobám, vyvážať ho, spracovať, opracovať, uhradiť ním svoje dlhy voči tretím osobám, či inak previesť na tretie osoby, požičať ho, dať ho do zálohy a pod. a zároveň je povinný upozorniť tretie osoby, že ním dodaný tovar nie je v jeho vlastníctve. Pri porušení tejto informačnej povinnosti je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny dodaného tovaru. V prípade nezaplatenia tovaru je kupujúci povinný ho vrátiť predávajúcemu na základe predchádzajúcej výzvy predávajúceho.

8.

Predávajúci poskytuje kupujúcemu zmluvnú záruku za akosť tovaru v dĺžke 12 mesiacov od okamihu odovzdania a prevzatia tovaru kupujúcim, pokiaľ nie je medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnuté v zmluve inak.

9.

Vady zjavné (napr. množstevné vady, pokiaľ sa tovar dodáva v originálnych baleniach od výrobcu a nie je možné vadu množstva zistiť ihneď pri dodaní a prevzatí tovaru, dodanie iného tovaru, zjavné poškodenie a pod.) je kupujúci povinný reklamovať bez zbytočného odkladu písomne najneskôr do 3 dní od prevzatia tovaru, inak jeho právo na riešenie reklamácie zaniká. K reklamácii vady množstva, je povinný kupujúci pripojiť čestné vyhlásenie najmenej dvoch osôb, ktoré originálne balený tovar vybalili a zistili rozdiel v dodanom množstve oproti dodaciemu listu predávajúceho.

10.

Vady, ktoré mohol kupujúci zistiť až po odovzdaní a prevzatí tovaru, je oprávnený reklamovať u predávajúceho najneskôr do konca záručnej lehoty a to písomne.

11.

Nároky z vád tovaru sa spravujú ustanoveniami § 436 a nasl. Obchodného zákonníka, pričom voľba medzi nárokmi patrí výlučne predávajúcemu.

12.

V písomnej reklamácii je povinný kupujúci uviesť vady a popísať, ako sa prejavujú, zároveň uschovať (alebo doručiť predávajúcemu) reklamovaný tovar, príp. jeho časti, pre obhliadku predávajúcim. Reklamácie nie je možné uplatniť na tovar poškodený neodbornou manipuláciou alebo montážou zo strany kupujúceho, prípadne tretích osôb, ktorým kupujúci umožnil inštaláciu alebo montáž.

13.

Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu uvedenú v zmluve v lehote uvedenej na faktúre vystavenej predávajúcim.

14.

Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % denne z dlžnej sumy až do jej zaplatenia v prípade jeho meškania so zaplatením kúpnej ceny. Týmto ustanovením nie je dotknutý nárok predávajúceho na náhradu škody. Pokiaľ kupujúci neuhradí predávajúcemu kúpnu cenu ani do 30 dní po dohodnutej lehote splatnosti, je predávajúci oprávnený zveriť správu a vymáhanie neuhradenej pohľadávky tretej osobe, resp. právnemu zástupcovi, pričom náklady za tieto služby sa zaväzuje kupujúci uhradiť predávajúcemu do 14 dní od vystavenia faktúry predávajúcim.

15.

Pokiaľ kupujúci tovar v čase do 15 dní od oznámenia o možnosti prevziať si tovar, tovar neprevezme, je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho náklady spojené s uskladnením tovaru a tiež zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny tovaru za každý deň omeškania s prevzatím tovaru a predávajúci má právo v takomto prípade tovar nevydať až do uhradenia týchto nárokov.

16.

Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne si uhradiť škody, ktoré by si spôsobili porušením zmluvných, zákonných povinností. Zmluvná pokuta sa nezapočítava na náhradu škody. Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za vznik škody, pokiaľ si túto spôsobil sám, či už úmyselne alebo svojou nedbanlivosťou, príp. nedodržaním prevádzkových predpisov. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za vady a vzniknutú škodu v zmysle platných právnych predpisov. Predávajúci uhradí spôsobenú škodu maximálne do výšky poistného krytia, resp. plnenia poisťovne.

17.

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory ktoré nevyriešia mimosúdne a ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov vzniknutých na základe tejto zmluvy, alebo súvisiacich s touto zmluvou, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, alebo súvisiacich s touto zmluvou, ako aj spory, ktoré medzi nimi vznikli, alebo vzniknú z právnych vzťahov vzniknutých na základe skôr uzatvorených zmlúv, alebo súvisiacich s týmito zmluvami, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik týchto zmlúv, predložia na rozhodnutie v rozhodcovskom konaní STÁLEMU ROZHODCOVSKÉMU SÚDU pri IUDEX, so sídlom Pavla Mudroňa 43, P. O. Box 175, 036 01 Martin. Zmluvné strany sa zaväzujú bezpodmienečne podriadiť rozhodnutiu vydanému v rozhodcovskom konaní s tým, že takéto rozhodnutie bude pre zmluvné strany konečné a záväzné.

18.

Tieto všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú zmluvné podmienky. Pokiaľ by úprava podmienok uvedených v kúpnej zmluve bola odlišná od týchto všeobecných obchodných podmienok, platí úprava kúpnej zmluvy. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú vypracované podľa ustanovenia § 273 ods. 1, 2 Obchodného zákonníka a platné od 01.07.2015 pre všetky záväzkové vzťahy, do ktorých vstupuje spoločnosť SCHMACHTL SK, spol s .r.o., Bratislava s odberateľmi jej tovarov.